Olemme uusimassa tätä sivua
 

Vesiuutisia

   
Juomaveden fluori ehkäisee sepelvaltimotautia
Pehmeä pohjavesi lisää sydänkohtauksia
Juomaveden nitraatti lisää diabetesriskiä

    


Juomaveden fluori ehkäisee sepelvaltimotautia

Kohtuullinen määrä fluoridia juomavedessä ehkäisi sepelvaltimotautia, totesi tuo-
re suomalaistutkimus. Helsingin ja Oulun Yliopistoissa  tehdyssä  tutkimuksessa selvitettiin 190 000 sepelvaltimotaudin  vuosina 1961-1995  aiheuttaman kuole-
mantapauksen yhteyttä juomaveden fluoridipitoisuuteen.
Jos  kaivovedessä  oli vuonna 1958  fluoria 0,15-0,30 mg/l, sepelvaltimotautiin
kuoltiin  22 % vähemmän kuin tapauksissa,  joissa veden  fluoripitoisuus oli alle
0,06 mg/l.
Yhteys  heikkeni myöhemmin, mutta oli havaittavissa vielä 1990-luvulla. Heikke-
neminen johtuu ilmeisesti fluorihammastahnojen ja virvoitusjuomien käytön yleis-
tymisestä, jolloin veden merkitys fluorin lähteenä jää pienemmäksi. Fluorimäärän
lisääntyminen yli 0,3 mg/l:ssa ei tutkijoiden mukaan nosta suojaavaa vaikutusta.
Aiemmin fluorin on tiedetty vaikuttavan lähinnä hampaiden terveyteen. Nyt ha-
vaittu yhteys voi selittyä sillä, että runsaasti fluoria saaneilla hammasinfektioi-
den väheneminen on alentanut myös sepelvaltimotautiin sairastumisen riskiä.
  
EU-direktiivin mukaan fluoria saa olla juomavedessä 0-1,5 mg/l. Juomaveden ja
hammastahnan lisäksi muita fluorin lähteitä ovat mm. tee, merikalat ja äyriäiset.

                                                             Helsingin Sanomat 06.03.2004


    Alkuun
 

Pehmeä pohjavesi lisää sydänkohtauksia

Pohjaveden kovuus on tuoreen kotimaisen tutkimuksen mukaan yhteydessä sy-
dänkohtauksiin. Mitä pehmeämpää vesi on, sitä enemmän sattuu sydänkohtauk-
sia.
Geologisen tutkimuskeskuksen ja Kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa veden
tutkituista ominaisuuksista vain kovuus osoittautui merkitseväksi tekijäksi arvi-
oitaessa riskiä sairastua äkillisiin sydänkohtauksiin. Sydäntautiin sairastutaan
edelleen useimmin Pohjois- ja Itä-Suomessa,missä pohjavesi on pehmeintä, kuin
etelässä tai lännessä. "Sydäntautien klassiset riskitekijät eivät selitä alueellisia
eroja, vaan myös ympäristötekijät vaikuttavat",sanoo maisteri Anne Kuosa Geo-
logisesta tutkimuskeskuksesta.

                                       Helsingin Sanomat 15.01. 2004

    Alkuun
 

Juomaveden nitraatti lisää diabetesriskiä

Hollantilaisen Maastrichtin yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa todettiin juo-
maveden keskimääräistä korkeampien nitraattipitoisuuksien lisäävän lasten riskiä
sairastua nuoruustyypin diabetekseen. Riski oli noin 1,5 kertainen nitraattipitoi-
suuden ylittäessä 25 mg/l. Tutkimuksen mukaan riski kasvoi myös iän mukana.
  
Samanlaisia tuloksia on saatu myös Britanniassa ja USA:ssa suoritetuissa tutki-
muksissa. Leedsin yliopiston johtamassa tutkimuksessa havaittiin alle 16 vuoti-
aiden riskin sairastua diabetekseen olevan 1,3 kertainen, kun juoma vedessä oli
nitraattia yli 15 mg/l. Coloradon yliopiston tutkimuksen mukaan sairastumisriskin
kynnysarvo olisi vieläkin alhaisempi, alle 10 mg/l.
  
Suomessa talousveden laatuvaatimusten mukainen nitraatin enimmäispitoisuus
oli aikaisemmin 25 mg/l, mutta se nostettiin toukokuun lopulla voimaan tulleella
asetuksella EU-direktiivin mukaiseen arvoon 50 mg/l.

                                                                Hämeen Sanomat 02.09.2002

    Alkuun

 

 

vedenpuhdistus
vedenpuhdistuslaite
vedenpuhdistuslaitteet
vedensuodatin
alumiininpoisto
arseeninpoisto
fluorinpoisto
fluoridinpoisto
nitraatinpoisto
nitriitinpoisto
juomavesi
hajuvirheet
makuvirheet
desinfiointi
radoninpoisto
mikrobit bakteerit
terveyshaitat
vuotovahti